Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да инсталирате и конфигурирате pgadmin 4 в сървърен режим на ubuntu 22.04

Как да инсталирате и конфигурирате pgadmin 4 в сървърен режим на ubuntu 22.04

За да инсталирате и конфигурирате pgadmin 4 в сървърен режим на ubuntu 22.04, трябва да изпълните следните команди в терминала:

sudo apt update
sudo apt install libgmp3-dev libpq-dev

sudo mkdir -p /var/lib/pgadmin4/sessions
sudo mkdir /var/lib/pgadmin4/storage
sudo mkdir /var/log/pgadmin4

sudo chown -R linuxuser:linuxuser /var/lib/pgadmin4
sudo chown -R linuxuser:linuxuser /var/log/pgadmin4


Как да инсталирате Python 3 и да настроите среда за програмиране на Ubuntu 22.04 сървър
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
python3 -V
sudo apt install -y python3-pip

sudo apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev

sudo apt install -y python3-venv
mkdir environments
cd environments
python3 -m venv my_env
ls my_env
source my_env/bin/activate

python3 -m pip install -U pip
python -m pip install pgadmin4==6.10
python -m pip install gunicorn

nano my_env/lib/python3.10/site-packages/pgadmin4/config_local.py

LOG_FILE = '/var/log/pgadmin4/pgadmin4.log'
SQLITE_PATH = '/var/lib/pgadmin4/pgadmin4.db'
SESSION_DB_PATH = '/var/lib/pgadmin4/sessions'
STORAGE_DIR = '/var/lib/pgadmin4/storage'
SERVER_MODE = True

python my_env/lib/python3.10/site-packages/pgadmin4/setup.py

Отворете нов прозорец с терминала и изпълнете:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Добавяте следните редове

location /pgadmin4 {
	include proxy_params;
	proxy_pass http://unix:/tmp/pgadmin4.sock;
	proxy_set_header X-Script-Name /pgadmin4;
}

След това в терминала изпълнете следната команда:

gunicorn --bind unix:/tmp/pgadmin4.sock --workers=1 --threads=25 --chdir ~/environments/my_env/lib/python3.10/site-packages/pgadmin4 pgAdmin4:app

Всеки следващ път за да стартирате pgadmin4 изпълнявате следните команди:

cd environments
source my_env/bin/activate
gunicorn --bind unix:/tmp/pgadmin4.sock --workers=1 --threads=25 --chdir ~/environments/my_env/lib/python3.10/site-packages/pgadmin4 pgAdmin4:app

Може да се направи bash скрипт и да се добави в Startup Applications за автоматизиране на процеса.

Етикети: